İdeolojilerin Sonu mu?

deolojilerin Sonu mu None

 • Title: İdeolojilerin Sonu mu?
 • Author: Ufuk Uras
 • ISBN: 9789759187446
 • Page: 318
 • Format: Paperback
 • None

  • İdeolojilerin Sonu mu? : Ufuk Uras
   318 Ufuk Uras
  • thumbnail Title: İdeolojilerin Sonu mu? : Ufuk Uras
   Posted by:Ufuk Uras
   Published :2019-09-15T04:38:36+00:00

  About " Ufuk Uras "

 • Ufuk Uras

  Mehmet Ufuk Uras d 4 Ocak 1959, sk dar , T rk siyaset i, 2007 genel se imlerinde ba ms z olarak, stanbul 1 B lge den T rkiye B y k Millet Meclisi 23 D nem, yeli ine se ilmi , bu d nem boyunca zg rl k ve Dayan ma Partisi DP ve Bar ve Demokrasi Partisi BDP yesi olmu tur.Aslen Sivas Divri ilidir Kad k y Anadolu Lisesi nden sonra stanbul niversitesi ktisat Fak ltesi nde lisans, y ksek lisans ve doktora renimini tamamlad Milletvekili se ilene kadar stanbul niversitesi ktisat Fak ltesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler B l m nde yard mc do ent doktor olarak g rev yapm t r ktisat Dergisi Genel Yay n Y netmenli i, ktisat Fak ltesi Mezunlar Cemiyeti FMC , ES genel ba kanl yapt DP S yle ileri , deolojilerin Sonu mu Marksist Ara t rmalar Destek d l , Sezgicili in Sonu mu , Ba ka Bir Siyaset M mk n , Kurtulu Sava nda Sol , Siyaset Yaz lar ve Alternatif Siyaset Aray lar Sokaktan Parlamentoya S z Meclisten D ar ve Meclis Notlar adl on kitab bulunmaktad r.22 Temmuz 2007 genel se imlerinde stanbul 1 B lge den ba ms z milletvekili aday olmu tur 17 Haziran 2007 g n Haydarpa a da, adayl yla ilgili yapt bas n a klamas s ras nda, Gen ay G rsoy, Genco Erkal, anar Yurdatapan, Zeynep Tanbay ve Kerem Kabaday gibi isimler de, kendisine destek vermi tir.22 Temmuz 2007 genel se imleri sonucu %3.85 oran nda 81.486 oy alarak stanbul 1 B lge den ba ms z milletvekili olarak 23 d nem meclisine girmi tir.1 A ustos 2007 tarihinde DP ye tekrar asil ye olarak kabul edilmi , 11 ubat 2008 de yap lan 5 Ola an Kongresi nde tekrar zg rl k ve Dayan ma Partisi Genel ba kanl na se ilmi tir.1 ubat 2009 tarihinde yap lan kongrede Genel Ba kanl k se imini kaybetmi yerine Hayri Kozano lu se ilmi tir.17 Haziran 2009 tarihinde, partinin dar grup u bir anlay a kayd d ncesi ve sol siyasetin daha geni bir yelpazeye ula mas iddias yla bir grup arkada yla zg rl k ve Dayan ma Partisi nden istifa etmi tir DP den ayr l yla birlikte E itlik ve Demokrasi Partisi kurulu s recine kat lm t r DTP nin 19 ki iye d p grupsuz kalmas ndan sonra, K rt sorununun parlamentoda z lmesi gerekti ini iddia ederek Bar ve Demokrasi Partisi BDP grubuna kat ld Ufuk Uras, se im s recinde, kurulu a r s n yapt E itlik ve Demokrasi Partisi ne ye olmu tur 25 Kas m 2012 de kurulan Ye iller ve Sol Gelecek Partisinin kurucular ndan ve PM yesidir.

 • 307 Comments

  Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *