Türk İnkilabına Bakışlar

T rk nkilab na Bak lar None

 • Title: Türk İnkilabına Bakışlar
 • Author: Peyami Safa
 • ISBN: 9789754370010
 • Page: 324
 • Format: Paperback
 • None

  • Türk İnkilabına Bakışlar by Peyami Safa
   324 Peyami Safa
  • thumbnail Title: Türk İnkilabına Bakışlar by Peyami Safa
   Posted by:Peyami Safa
   Published :2019-08-16T19:41:31+00:00

  About " Peyami Safa "

 • Peyami Safa

  1899 y l nda stanbul da do ar Servet i F nun d nemi airlerinden smail Safa n n o ludur Sivas a s rg ne g nderilen babas n n orada lmesi zerine 1901 y l nda iki ya nda yetim kalm , bu y zden Yetim i Safa ad yla an lm t r Babas z b y menin ac lar n n yan s ra, sekiz dokuz ya lar nda yakaland bir kemik hastal dolay s yla ocukluk ve ilk gen lik y llar hastane koridorlar nda ge mi tir Bilahare bu g nlerini eserlerine so ukkanl bir ciddiyetle yans tacakt r.Hastal k ve sava n yol a t madd s k nt lar dolay s yla renimini s rd remez, babas n n arkada olan Recaizade Mahmut Ekrem Marif Naz rl na veda edince onu Galatasaray Lisesi nde okutma vaadini yerine getiremez Peyami hayat n kazanmak ve annesine bakmak i in Vefa dadisi ndeki renimini yar da b rak r Keaton Matbaas nda bir s re al t ktan sonra a lan s nav kazanarak Posta Telgraf Nezareti ne girer Birinci D nya Sava n n ba lamas na kadar orada al r Daha sonra Bo azi i ndeki Rehber i ttihat Mektebi nde retmenlik yapmaya ba lar D rt y l al t bu okulda kendi abas yla Frans zcas n ilerletir 1918 y l nda a abeyi lhami Safa n n iste ine uyarak retmenlikten ayr l r ve birlikte kard klar 20 As r adl ak am gazetesinde Asr n Hik yeleri ba l alt nda yazd yk lerle gazetecilik ya am na ba lar mzas z olarak yazd bu hik yelerin tutulmas zerine Server Bedi takma ad n kullan r Peyami Safa halk i in yazd edeb de eri olmayan romanlar n Server Bedi imzas ile yay nlar Say lar 80 i bulan bu eserler aras nda Cumbadan Rumbaya roman yla, Cing z Recai polis hik yeleri dizisi en nl leridir Ayr ca ders kitaplar da yazar 1921 de Son Telgraf gazetesinde ve bilahare Tasvir i Efk r da yazar Nihayet Cumhuriyet gazetesine ge er, 1940 y l na kadar bu gazetede f kra ve makalelerini yay nlar roman tefrika eder K lt r Haftas 21 say , 15 Ocak 3 Haziran 1936 ve T rk D ncesi 63 say , 1953 1960 adlar nda iki de dergi kar r F kra yazar olarak Peyami, gazetelerin tirajlar n de i tirecek bir tesire sahiptir Vefat nda Son Havadis Gazetesi ba yazar d r ok sevdi i o lu Merve yi askerli ini yapt s ra kaybetmesi Peyami Safa y ok sarsar Bu olaydan birka ay sonra 15 Haziran 1961 de stanbul da l r Edirnekap ehitli i ne defnedilir Peyami Safa kendi kendisini yeti tirmi ender ahsiyetlerden biridir Frans zcay Frans zca gramer kitab yazabilecek kadar ve t p ilmini bir doktor kadar renmi tir 43 y l hi durmadan yazar G l bir fikir adam , romanc ve polemik idir N z m Hikmet Ran, Nurullah Ata , Zekeriya Sertel, Muhsin Ertu rul, Aziz Nesin le polemi e girmi tir Kudretli kalemi ile k sa zamanda B b li de y ld zla an Peyami muharrirlik y n n n yan nda usta bir nazariyat d r a da T rk Edebiyat n n roman tekni ini en ok geli tirmi romanc s d r F kra ve makalelerinde sa lam bir mant k dokusu ve inand r c l k g r l r Romanlar nda olaydan ok tahlile nem verir Toplumumuzdaki ahl k k nt s n , medeniyetin yaratt bocalamay , nesiller ve sosyal evreler aras ndaki at may dile getirir Z t kavramlar , duygu ve d nce tezad n ustaca i ler.

 • 378 Comments

 • Peyami Safa’yı Türk edebiyatına ve Türk düşünce hayatına atan sebep ne ise ona minnet duyuyorum. Çok güçlü bir kalem Safa. Türk İnkılabına Bakışlar ise öyle bir günde sindirilecek bir kitap değil. Hayran olduğum kısımlar çok fazla ama ben Garp ve Şark medeniyetlerini incelerken aslında İslam’ın ve Türklerin Avrupa kafasını oluşturup sonra tam tersi istikamete yol almasına değindiği kısımlara ayrı bir özen gösterdim. Buralar hem felsefe hem de sosyoloj [...]


 • Even though it makes a point with some of the statements, overall is pretty much racist especially towards the Far East. But in the end, it's nothing to be surprised about because it's kemalism we are speaking about here! I wasn't expecting a lot from this book, so I can't say I am dissapointed.


 • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *